Lista av föremål
 » Argon
 » Bor
 » Brom
 » Fluor
 » Guld
 » Järn
 » Jod
 » Kisel
 » Klor
 » Kol
 » Krom
 » Leda
 » Neon
 » Niob
 » Radon
 » Selen
 » Syre
 » Tenn
 » Titan
 » Uran
 » Väte
 » Xenon
 » Zink
mineralogi element Kr Krypton

Kr - Krypton - INGEN ÄDELGASMETALL

Krypton (Kr) är ett inert metalliskt vitt kemiskt element av grupp 18, eller den så kallade ädelgasgruppen. Detta element är det lättaste i gruppen, med en kryptonatom som mäter 84, något större än en argonatom (vid 73).

Krypton är en mycket sällsynt gas, eftersom den bara finns till 0,00011 % i jordens atmosfär. Den är något tätare än luft, har ett mycket lågt ångtryck och är praktiskt taget färglös. Det kan tillverkas i laboratoriet från flytande luft och är lösligt i vatten.

Krypton är inert och anses vara en "ädel" gas, eftersom den är lågreaktiv och inte reagerar med andra grundämnen. Dess smälttemperatur är -157°C och dess koktemperatur är -152°C. Dess trippelpunkt är -152,2°C, -107,7°C och 5,1°C.

Krypton används i lysrör för att förbättra ljusstyrkan och hållbarheten. Det används också i lasrar, medicinsk bildbehandlingsutrustning och datorer. Den används också för att ingjuta några rakblad för att förbättra skäreffektiviteten. Krypton används också vid tillverkning av läkemedel och är en viktig källa till isotoper för diagnos och behandling av cancer.
83.798
2
36
Kr
[Ar] 3d10 4s2 4p6
2
8
18
8
0
13.9996
Syntetisk
Radioaktiv
Flytande
Gasformig
Krypton Elektroniskt konfigurationsschema
Elektroniskt konfigurationsschema

Efternamn Krypton
Atomnummer 36
Atomisk massa 83.798
Symbol Kr
Fusionspunkt -156.6
Kokpunkt -152.3
Densitet 0.003733
Period 4
Grupp 18
Upptäckt 1898 Ramsay and Travers
Överflöd 0.001
Radie 1
Elektronnegativitet 0
Jonisering 13.9996
Isotopnummer 23
Elektronisk konfiguration [Ar] 3d10 4s2 4p6
Oxidationstillstånd 2
Elektron efter energinivå 2,8,18,8